Truyen3h.Net

𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !

Lãng mạn

105026

Đang cập nhật

23-01-2022

𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !

18492 lượt thích / 105026 lượt đọc
Thể loại: Đam - Ngôn - Bách(Đam chính),Ngọt,Học Đường,HE và ít H. Có những cặp phụ khác Truyện Su tự lên ý tưởng,truyện không có thật tất cả chỉ là tưởng tượng 💚

5 chương mới nhất truyện 𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !

Danh sách chương 𝐵𝑎̉𝑜 𝐵𝑜̂́𝑖 𝑇𝑟𝑢̀𝑚 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐿𝑎̀ 𝐻𝑜𝑡 𝐵𝑜𝑦 !